Thông tin mô tả vị trí việc làm ngành y tế mới nhất năm 2024

mô tả vị trí việc làm ngành y tế mới nhất

Y tế là một ngành nghề cao quý, đòi hỏi sự chuyên môn cao và tinh thần trách nhiệm cao. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, Chính phủ đã có nhiều chính sách ưu đãi đối với cán bộ, nhân viên ngành y tế. Với sự thay đổi này, các vị trí việc làm ngành y tế cũng sẽ có những thay đổi tương ứng. Cùng tìm hiểu những thông tin chi tiết về mô tả vị trí việc làm ngành y tế mới nhất năm 2024 ngay!

Cơ hội việc làm y tế trong những năm gần đây

Trong những năm gần đây, cơ hội việc làm y tế ở Việt Nam nhìn chung là khá tốt. Điều này là do nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng cao, cùng với sự phát triển của hệ thống y tế.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 700.000 cán bộ y tế, trong đó có khoảng 450.000 bác sĩ, 250.000 điều dưỡng, và 50.000 dược sĩ. Tuy nhiên, số lượng này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Nhu cầu việc làm y tế ngày càng cao
Nhu cầu việc làm y tế ngày càng cao

Cụ thể, Việt Nam đang thiếu khoảng 25.000 bác sĩ, 40.000 điều dưỡng, và 10.000 dược sĩ. Tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, sự phát triển của hệ thống y tế cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho các ngành nghề y tế khác, như kỹ thuật viên y tế, hộ sinh, bảo mẫu,… Với những yếu tố trên, có thể thấy rằng cơ hội việc làm y tế trong những năm tới sẽ tiếp tục được mở rộng. 

Mô tả vị trí việc làm ngành y tế theo từng lĩnh vực

Tùy theo từng lĩnh vực, công việc của các vị trí nhân viên y tế sẽ có sự khác biệt. Cụ thể:

Lĩnh vực Y tế dự phòng

Chuyên viên cao cấp về hoạt động Kiểm soát bệnh tật

 • Mục tiêu công việc

Hoàn thành nhiệm vụ tham mưu và hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc quản lý và thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế dự phòng trên toàn quốc.

 • Nhiệm vụ công việc
 • Chủ trì soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, đề án, chương trình, dự án, kế hoạch liên quan đến y tế dự phòng.
 • Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thể chế quản lý trong công tác y tế dự phòng.
 • Chủ trì biên soạn các tài liệu bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức bồi dưỡng, phổ biến kinh nghiệm về công tác y tế dự phòng cho công chức, viên chức cấp dưới.
 • Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác y tế dự phòng.
 • Thẩm định các đề án, công trình Khoa học công nghệ cấp Bộ và cấp cơ sở.
 • Tổng kết, đánh giá và đề xuất các phương án cải thiện, bổ sung, tăng cường hiệu quả trong công tác y tế dự phòng.

Mô tả vị trí việc làm ngành y tế của Chuyên viên chính về Kiểm soát bệnh tật

 • Mục tiêu công việc

Đóng vai trò tham mưu, đề xuất và tiến hành tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế dự phòng.

Mô tả vị trí việc làm ngành y tế của Chuyên viên chính về Kiểm soát bệnh tật
Mô tả vị trí việc làm ngành y tế của Chuyên viên chính về Kiểm soát bệnh tật
 • Nhiệm vụ công việc
 • Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo, triển khai các văn bản, đề án, quy định liên quan đến y tế dự phòng.
 • Hướng dẫn triển khai các văn bản, chương trình, đề án y tế dự phòng; tập huấn nghiệp vụ cho cấp dưới.
 • Kiểm tra, tổng kết việc thực hiện các văn bản y tế dự phòng; đề xuất các giải pháp sửa đổi, điều chỉnh.
 • Thẩm định các đề án, công trình y tế dự phòng.

Chuyên viên về hoạt động Kiểm soát bệnh tật

 • Mục tiêu công việc:

Đóng vai trò tham mưu và đề xuất các giải pháp để thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác y tế dự phòng.

Chuyên viên về hoạt động Kiểm soát bệnh tật
Chuyên viên về hoạt động Kiểm soát bệnh tật
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Dự thảo văn bản pháp quy, văn bản hành chính về y tế dự phòng; dự thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, quy định của cơ quan.
 • Hướng dẫn tổ chức thực hiện văn bản pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, kế hoạch, đề án về y tế dự phòng.
 • Theo dõi, kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện văn bản pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, kế hoạch, đề án về y tế dự phòng; đề xuất giải quyết, điều chỉnh.
 • Thu thập thông tin, thống kê, quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu; thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông, đào tạo, nghiên cứu khoa học.
 • Phối hợp triển khai công việc, làm đúng thẩm quyền, trách nhiệm.
 • Xây dựng, thực hiện kế hoạch công tác cá nhân theo kế hoạch của đơn vị, cơ quan, nhiệm vụ được giao

Lĩnh vực Thiết bị y tế, Công trình y tế

Chuyên viên cao cấp về các thiết bị, công trình y tế

 • Mục tiêu công việc:

Đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, đưa ra gợi ý về cách quản lý thiết bị y tế và công trình y tế. Đồng thời, phụ trách việc hướng dẫn và kiểm tra thực hiện quản lý thiết bị y tế và công trình y tế.

Chuyên viên cao cấp về các thiết bị, công trình y tế
Chuyên viên cao cấp về các thiết bị, công trình y tế
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Tham mưu xây dựng văn bản, hướng dẫn, kế hoạch, đề án về quản lý thiết bị y tế, công trình y tế.
 • Chủ trì hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định, văn bản, hướng dẫn, đề án về quản lý thiết bị y tế, công trình y tế.
 • Chủ trì xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện các văn bản, hướng dẫn, đề án về quản lý thiết bị y tế, công trình y tế.
 • Tham gia thẩm định các đề án, dự án, chương trình, công trình về quản lý thiết bị y tế, công trình y tế.
 • Thực hiện và triển khai các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ theo nhiệm vụ được giao.
 • Hợp tác và tham gia cùng các đơn vị liên quan để tư vấn, lập kế hoạch và thực hiện chính sách trong lĩnh vực liên quan.
 • Tham dự các cuộc họp liên quan đến chuyên môn trong lĩnh vực tương ứng.
 • Tiến hành các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Chuyên viên chính về các thiết bị, công trình y tế

 • Mục tiêu công việc:

Đưa ra các gợi ý, đề xuất và tiến hành thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý thiết bị y tế và công trình y tế; lãnh đạo trong việc hướng dẫn, kiểm tra và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chuyên viên chính về các thiết bị, công trình y tế
Chuyên viên chính về các thiết bị, công trình y tế
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Tham gia xây dựng các quy định, văn bản về quản lý thiết bị y tế, công trình y tế.
 • Hướng dẫn, triển khai các quy định, chính sách về quản lý thiết bị y tế, công trình y tế.
 • Chủ trì hoặc tham gia tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về quản lý thiết bị y tế, công trình y tế.
 • Tham gia thẩm định, góp ý các quy định về quản lý thiết bị y tế, công trình y tế.
 • Chủ trì hoặc tham gia triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Hợp tác cùng các đơn vị liên quan để tư vấn, xây dựng kế hoạch và thực hiện chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực nhiệm vụ đã được giao.
 • Tham gia tham dự các cuộc họp liên quan đến công việc theo sự phân công.
 • Tiến hành thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của các lãnh đạo cấp cao hơn.

Chuyên viên về các thiết bị, công trình y tế

 • Mục tiêu công việc:

Thực hiện công việc theo chức năng và nhiệm vụ đã được giao của các cơ quan và tổ chức quản lý về thiết bị y tế và công trình y tế.

Chuyên viên đảm bảo các thiết bị, công trình y tế vận hành tốt 
Chuyên viên đảm bảo các thiết bị, công trình y tế vận hành tốt
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Xây dựng văn bản hướng dẫn, quy định về quản lý thiết bị y tế, công trình y tế.
 • Hướng dẫn, triển khai các văn bản về quản lý thiết bị y tế, công trình y tế.
 • Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản về quản lý thiết bị y tế, công trình y tế.
 • Tham gia triển khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về quản lý thiết bị y tế, công trình y tế.
 • Chủ động phối hợp triển khai công việc, làm đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao.
 • Tham dự các cuộc họp liên quan đến chuyên môn trong lĩnh vực tương ứng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu khác theo phân công của cấp trên.

Lĩnh vực Dược

Chuyên viên cao cấp ngành dược

 • Mục tiêu công việc:

Đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, đưa ra đề xuất về chính sách, mục tiêu, phương pháp quản lý trong lĩnh vực dược phẩm, dược liệu truyền thống và sản phẩm mỹ phẩm; chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện quản lý trong lĩnh vực dược phẩm, dược liệu truyền thống và sản phẩm mỹ phẩm.

Chuyên viên cao cấp ngành dược
Chuyên viên cao cấp ngành dược
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Nghiên cứu, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án về hoạt động quản lý dược, dược cổ truyền và lĩnh vực mỹ phẩm.
 • Xây dựng hướng dẫn triển khai văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án về hoạt động quản lý dược, dược cổ truyền và lĩnh vực mỹ phẩm.
 • Tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá, báo cáo việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, chiến lược, dự án, đề án về quản lý dược, dược cổ truyền, và mỹ phẩm; đề xuất biện pháp chấn chỉnh.
 • Thẩm định đề án, dự án, chương trình, công trình về quản lý dược, dược cổ truyền, và mỹ phẩm.
 • Tổ chức thực hiện và triển khai các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ theo nhiệm vụ được giao.
 • Phối hợp tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến lĩnh vực được phân công.

Mô tả vị trí việc làm ngành y tế Chuyên viên chính về ngành dược

 • Mục tiêu công việc:

Tư vấn, đề xuất và tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý liên quan đến dược phẩm, dược liệu truyền thống và sản phẩm mỹ phẩm; có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã được giao.

Mô tả vị trí việc làm ngành y tế Chuyên viên chính về ngành dược
Mô tả vị trí việc làm ngành y tế Chuyên viên chính về ngành dược
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Xây dựng, trình duyệt văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chính sách, quy hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý dược, dược cổ truyền và mỹ phẩm.
 • Hướng dẫn triển khai văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý dược, dược cổ truyền và mỹ phẩm.
 • Kiểm tra, đánh giá, báo cáo tổng kết việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý dược, dược cổ truyền và mỹ phẩm.
 • Tham gia thẩm định đề tài, đề án, công trình về chuyên môn, nghiệp vụ của lĩnh vực quản lý dược, dược cổ truyền và mỹ phẩm.
 • Đảm nhiệm vai trò chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ.
 • Hợp tác cùng các đơn vị liên quan để cung cấp ý kiến tư vấn, tham gia hoạch định và thực hiện chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực tương ứng.
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác của cá nhân theo kế hoạch của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được giao.

Chuyên viên ngành dược

 • Mục tiêu công việc:

Thực hiện nhiệm vụ theo chức năng và nhiệm vụ được giao của cơ quan hoặc tổ chức quản lý hành chính về lĩnh vực Dược.

Chuyên viên ngành dược có nhiệm vụ thực hiện công việc được giao
Chuyên viên ngành dược có nhiệm vụ thực hiện công việc được giao
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Dự thảo văn bản quy định, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý dược, dược cổ truyền và mỹ phẩm.
 • Tham gia hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các chiến lược, cơ chế, những chính sách, quy hoạch, kế hoạch và nghiệp vụ quản lý dược, dược cổ truyền và mỹ phẩm.
 • Tham gia kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, cơ chế, kế hoạch, chương trình, chính sách, quy hoạch, dự án, đề án về quản lý dược, dược cổ truyền và mỹ phẩm; đề xuất biện pháp chấn chỉnh.
 • Thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về quản lý dược, dược cổ truyền và mỹ phẩm theo phân công.

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

Chuyên viên cao cấp về vấn đề An toàn thực phẩm

 • Mục tiêu công việc:

Đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong việc tư vấn, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm, chỉ đạo và kiểm tra thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Chuyên viên cao cấp về vấn đề An toàn thực phẩm
Chuyên viên cao cấp về vấn đề An toàn thực phẩm
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Nghiên cứu, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chính sách, chương trình, dự án của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế về quản lý an toàn thực phẩm.
 • Hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch, dự án đề án về quản lý an toàn thực phẩm.
 • Tiến hành tổ chức việc sơ kết, tổng kết, đánh giá và đề xuất các phương án cải tiến, tăng cường hiệu quả của công tác quản lý.
 • Thẩm định các đề án, chương trình mục tiêu, công trình cấp tỉnh, cấp bộ và cấp nhà nước liên quan đến việc quản lý an toàn thực phẩm.
 • Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.
 • Tham dự các cuộc họp hội nghị, hội thảo liên quan đến công việc theo sự phân công.

Chuyên viên chính về vấn đề An toàn thực phẩm

 • Mục tiêu công việc:
 • Đề xuất, lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm
 • Đảm nhận vai trò chủ đạo trong việc hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Chuyên viên chính về vấn đề An toàn thực phẩm
Chuyên viên chính về vấn đề An toàn thực phẩm
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Tham gia vào quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn và nghiệp vụ liên quan đến an toàn thực phẩm.
 • Hướng dẫn các đơn vị địa phương và doanh nghiệp về quản lý an toàn thực phẩm theo các quy định chuyên môn và nghiệp vụ.
 • Thực hiện công tác kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, chiến lược, cơ chế, kế hoạch và đề án liên quan.
 • Tham gia vào quá trình thẩm định các đề tài, đề án và công trình trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
 • Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ theo nhiệm vụ được giao.
 • Hợp tác với các đơn vị liên quan để tư vấn, lập kế hoạch và thực thi chính sách trong ngành và lĩnh vực được giao.

Chuyên viên về vấn đề An toàn thực phẩm

 • Mục tiêu công việc:

Thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, đảm bảo tuân thủ các nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức quản lý an toàn thực phẩm.

Chuyên viên về vấn đề An toàn thực phẩm
Chuyên viên về vấn đề An toàn thực phẩm
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Thực hiện nhiệm vụ theo chức năng và đảm bảo tuân thủ các nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý an toàn thực phẩm.
 • Tham gia vào quá trình biên soạn và xây dựng các tài liệu hướng dẫn chuyên môn và nghiệp vụ về an toàn thực phẩm.
 • Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch và đề án trong lĩnh vực được giao.
 • Tham gia vào công tác kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về quản lý an toàn thực phẩm.
 • Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ về an toàn thực phẩm theo sự phân công.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu, lập kế hoạch và thực hiện chính sách liên quan đến ngành và lĩnh vực nhiệm vụ được giao.
 • Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Lĩnh vực Dân số

Chuyên viên cao cấp về Dân số

 • Mục tiêu công việc:

Đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến công tác quản lý nhà nước về dân số.

Chuyên viên cao cấp về Dân số
Chuyên viên cao cấp về Dân số
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Dự thảo các văn bản liên quan đến lĩnh vực dân số-kế hoạch hóa gia đình.
 • Hướng dẫn, kiểm tra và triển khai chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật về dân số.
 • Sơ kết, tổng kết, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật về dân số.
 • Tham gia tổ chức và triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được giao.
 • Xây dựng phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo và các công việc khác liên quan đến công tác dân số.
 • Xây dựng chương trình và kế hoạch triển khai nghiệp vụ trong lĩnh vực phụ trách.
 • Chuẩn bị các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của cấp trên như Cục trưởng hoặc Bộ trưởng trong lĩnh vực phụ trách.
 • Soạn thảo các văn bản pháp quy, văn bản chuyên môn, nghiệp vụ và các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho ngành hoặc lĩnh vực được phân công.
 • Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng và thẩm quyền của cơ quan quản lý dân số được giao.

Chuyên viên chính về Dân số

 • Mục tiêu công việc:

Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng và thẩm quyền được giao cho cơ quan quản lý dân số.

Thông tin mô tả vị trí công việc ngành y tế về Chuyên viên chính về Dân số
Thông tin mô tả vị trí công việc ngành y tế về Chuyên viên chính về Dân số
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về dân số.
 • Hướng dẫn và xác định việc thực hiện các nguyên tắc và đường lối của Đảng, cũng như tuân thủ chính sách và pháp luật của nhà nước. Đề xuất và triển khai các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, chỉ tiêu, chỉ số và giải pháp liên quan đến dân số. 
 • Kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các quy định pháp luật của Chính phủ. Đặc biệt, tập trung vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng trong lĩnh vực công tác dân số. 
 • Tổ chức và triển khai các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ theo nhiệm vụ được giao, bao gồm xây dựng phương pháp điều tra thống kê, quy định báo cáo, lập văn bản và biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ.

Mô tả vị trí việc làm ngành y tế của Chuyên viên về Dân số

 • Mục tiêu công việc:

Tiến hành thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng và thẩm quyền được giao cho cơ quan quản lý hành chính về Dân Số – Kế hoạch hóa gia đình.

Mô tả vị trí việc làm ngành y tế của Chuyên viên về Dân số
Mô tả vị trí việc làm ngành y tế của Chuyên viên về Dân số
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Dự thảo các văn bản về dân số – kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo nội dung yêu cầu, đúng tiến độ.
 • Hướng dẫn, kiểm tra và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, chương trình, dự án, đề án về dân số – kế hoạch hóa gia đình.
 • Tham gia vào quá trình sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các quy định pháp luật, chiến lược, chính sách, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án và đề án trong lĩnh vực Dân số và Kế hoạch hóa gia đình của ngành.
 • Thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin, phổ biến, lưu giữ và hệ thống hóa thông tin; phối hợp với các đơn vị liên quan; tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.

Lĩnh vực Khám, chữa bệnh

Chuyên viên cao cấp về hoạt động quản lý khám, chữa bệnh

 • Mục tiêu công việc:

Đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tham mưu, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến công tác quản lý nhà nước về khám và chữa bệnh.

Chuyên viên cao cấp về hoạt động quản lý khám, chữa bệnh
Chuyên viên cao cấp về hoạt động quản lý khám, chữa bệnh
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý khám chữa bệnh.
 • Hướng dẫn các đối tượng liên quan thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý khám chữa bệnh.
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý khám chữa bệnh.
 • Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tổng kết, báo cáo, lưu trữ,… về công tác quản lý khám chữa bệnh.
 • Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý khám chữa bệnh.

Chuyên viên chính về hoạt động quản lý khám, chữa bệnh

 • Mục tiêu công việc:

Tiếp nhận, đề xuất và tiến hành triển khai thực hiện; hướng dẫn và kiểm tra việc khám, chữa bệnh theo nhiệm vụ được giao.

Chuyên viên chính về hoạt động quản lý khám, chữa bệnh
Chuyên viên chính về hoạt động quản lý khám, chữa bệnh
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý khám, chữa bệnh.
 • Hướng dẫn các đối tượng quản lý thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý khám, chữa bệnh, đề xuất các biện pháp tăng cường hiệu lực quản lý.
 • Kiểm tra các đối tượng quản lý thực hiện quy định của pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ.
 • Tổ chức thực hiện và triển khai các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ theo nhiệm vụ được giao.
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng theo đúng kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ được giao.

Chuyên viên về hoạt động quản lý khám, chữa bệnh

 • Mục tiêu công việc:

Đưa ra ý kiến, tổng hợp và thực hiện nhiệm vụ cụ thể liên quan đến công tác quản lý nhà nước về khám, chữa bệnh.

Chuyên viên về hoạt động quản lý khám, chữa bệnh
Chuyên viên về hoạt động quản lý khám, chữa bệnh
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Tham gia xây dựng các văn bản liên quan đến hoạt động quản lý khám chữa bệnh
 • Hướng dẫn, triển khai văn bản liên quan đến hoạt động quản lý khám chữa bệnh đó
 • Thu thập thông tin, phân tích tổng kết, đánh giá, báo cáo công tác quản lý khám chữa bệnh
 • Phối hợp công tác quản lý trong hoạt động khám chữa bệnh
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo chỉ thị của cấp trên

Lĩnh vực Bảo hiểm y tế

Mô tả vị trí việc làm ngành y tế của Chuyên viên cao cấp về công việc liên quan đến Bảo hiểm y tế

 • Mục tiêu công việc:

Đảm nhiệm vai trò chủ trì trong việc tham mưu tổng hợp, đánh giá, lập kế hoạch, phát triển chiến lược, quy hoạch, chính sách, và đóng góp vào việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật, dự án và đề án liên quan đến Bảo hiểm y tế.

Mô tả vị trí việc làm ngành y tế của Chuyên viên cao cấp về công việc liên quan đến Bảo hiểm y tế
Mô tả vị trí việc làm ngành y tế của Chuyên viên cao cấp về công việc liên quan đến Bảo hiểm y tế
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Đứng đầu trong việc nghiên cứu và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chính sách, chương trình, dự án, và đề án quan trọng trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế. 
 • Đồng thời, đảm nhận vai trò hướng dẫn và triển khai thực hiện các quy định pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, và đề án quan trọng trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế. 
 • Tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến công tác hoạch định và thực thi chính sách trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế. 
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra, sơ kết và tổng kết việc thực hiện các quy định pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, và đề án quan trọng trong lĩnh vực này.
 • Tham gia thẩm định các văn bản quan trọng liên quan đến Bảo hiểm y tế.
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tiến hành tham mưu hoạch định và thực thi các chính sách liên quan đến lĩnh vực, ngành, nhiệm vụ được phân công.

Chuyên viên chính về công việc liên quan đến Bảo hiểm y tế

 • Mục tiêu công việc:

Đưa ra ý kiến, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước liên quan đến Bảo hiểm y tế; đảm nhiệm vai trò chủ trì trong việc hướng dẫn và kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được giao về quản lý Bảo hiểm y tế (BHYT).

Chuyên viên chính về công việc liên quan đến Bảo hiểm y tế
Chuyên viên chính về công việc liên quan đến Bảo hiểm y tế
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Đảm nhiệm vai trò chủ trì hoặc tham gia vào quá trình nghiên cứu và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chính sách, chương trình, đề án và dự án quan trọng trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế.
 • Chủ trì hoặc tham gia vào hoạt động hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chính sách, chương trình, đề án và dự án quan trọng trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế.
 • Tiến hành tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chính sách, chương trình, đề án và dự án quan trọng trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế.
 • Tham gia trực tiếp vào quá trình thẩm định và đóng góp những ý kiến cho các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chính sách, chương trình, đề án và dự án quan trọng liên quan đến lĩnh vực Bảo hiểm y tế.
 • Chủ trì hoặc tham gia vào tổ chức và triển khai các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ theo nhiệm vụ được giao.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu, hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến ngành và lĩnh vực nhiệm vụ được giao.
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch công việc theo hàng năm, hàng quý, hàng tháng và hàng tuần cá nhân theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được giao.

Chuyên viên về công việc liên quan đến Bảo hiểm y tế

 • Mục tiêu công việc:

Tiến hành thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Bảo hiểm y tế theo chức năng và nhiệm vụ được giao của cơ quan hoặc tổ chức quản lý hành chính.

Chuyên viên về công việc liên quan đến Bảo hiểm y tế
Chuyên viên về công việc liên quan đến Bảo hiểm y tế
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Tham gia vào quá trình xây dựng và lược đồ các văn bản quản lý, kế hoạch, chương trình, đề án và dự án trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.
 • Tham gia vào hoạt động hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án và đề án trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.
 • Tiến hành sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các văn bản quan trọng trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.
 • Tham gia trực tiếp vào quá trình thẩm định và đóng góp những ý kiến cho các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chính sách, chương trình, dự án và đề án liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm y tế.
 • Tổ chức và triển khai các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ theo nhiệm vụ được giao.
 • Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn trong và ngoài đơn vị theo chỉ định.

Lĩnh vực sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em

Chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe mẹ và bé

 • Mục tiêu công việc:

Đảm nhận vai trò chủ trì trong việc cung cấp tư vấn và thực hiện các nhiệm vụ quản lý hành chính, nhằm nâng cao chất lượng sức khỏe của bà mẹ và trẻ em, cải thiện vấn đề giảm tử vong mẹ và trẻ em, cũng như tăng cường giám sát và cải thiện giống nòi.

Chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe mẹ và bé
Chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe mẹ và bé
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Tiến hành xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chính sách, chương trình, dự án và đề án liên quan đến lĩnh vực sức khỏe sinh sản và sức khỏe của bà mẹ và trẻ em.
 • Hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chính sách, chương trình, dự án và đề án liên quan đến lĩnh vực sức khỏe sinh sản và sức khỏe của bà mẹ và trẻ em.
 • Kiểm tra, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chính sách, chương trình, dự án và đề án liên quan đến lĩnh vực sức khỏe sinh sản và sức khỏe của bà mẹ và trẻ em.
 • Tham gia vào quá trình thẩm định và đóng góp ý kiến cho các quy định pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, chính sách, dự án và đề án liên quan đến lĩnh vực sức khỏe sinh sản và sức khỏe của bà mẹ và trẻ em.
 • Tổ chức và triển khai các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực sức khỏe sinh sản và sức khỏe của bà mẹ và trẻ em.

Chuyên viên chính trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe mẹ và bé

 • Mục tiêu công việc:

Đảm nhiệm trách nhiệm quản lý hành chính theo chức năng và nhiệm vụ được giao, với mục tiêu tăng cường sức khỏe của bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản, cải thiện chất lượng giống nòi, và giảm tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ em.

Chuyên viên chính trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe mẹ và bé
Chuyên viên chính trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe mẹ và bé
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Tham gia vào việc xây dựng, hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chính sách, chương trình, đề án và dự án liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe của bà mẹ và trẻ em.
 • Tổ chức và triển khai các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ theo nhiệm vụ được giao.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu, lập kế hoạch và thực hiện chính sách liên quan đến ngành và lĩnh vực nhiệm vụ được giao.
 • Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn trong và ngoài đơn vị theo yêu cầu.
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác theo thời gian như năm, quý, tháng và tuần của cá nhân.

Chuyên viên trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe mẹ và bé

 • Mục tiêu công việc:

Tiến hành thực hiện nhiệm vụ theo chức năng và nhiệm vụ được giao của cơ quan hoặc tổ chức hành chính quản lý, tập trung vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ em.

Chuyên viên chính trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe mẹ và bé
Chuyên viên chính trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe mẹ và bé
 • Nhiệm vụ công việc:
 • Đảm nhận vai trò xây dựng, hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chính sách, chương trình, đề án và dự án liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ em.
 • Tiến hành kiểm tra, sơ kết và tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, các quy định chuyên môn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, cũng như chương trình, đề án, dự án và mô hình liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và chăm sóc sức khỏe sinh sản.
 • Tham gia vào quá trình thẩm định các văn bản liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.
 • Thực hiện các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan để tư vấn và thực thi chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực nhiệm vụ được giao.
 • Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn trong và ngoài đơn vị theo phân công.

Ngành Y tế là một ngành việc đặc thù, đòi hỏi người ứng tuyển phải có chuyên môn, kiến thức cần thiết. Ứng viên có nhu cầu tìm việc làm có thể truy cập vào trang web tuyển dụng vieclamnganhduoc.com để tìm hiểu về mô tả vị trí việc làm ngành y tế và ứng tuyển vào công việc phù hợp với bản thân ngay!

Lê Thùy Chi

Lê Thùy Chi - Người tạo nên nền tảng website vieclamnganhduoc.com, là một doanh nhân với hiểu biết và vốn kiến thức sâu rộng về ngành dược. Với mục tiêu mang tới cho thị trường lao động những công việc tốt nhất, Lê Thùy Chi đã tạo ra cổng thông tin việc làm nhằm giúp những bạn trẻ nói riêng và người lao động Việt Nam nói chung có thêm những bước tiến mới trong sự nghiệp của mình. Thông tin chi tiết:
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: 80 Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam